MR Junior: "Kinderen kijken anders naar de school”

Leerlingen die meepraten over de regels en de gang van zaken op school? Op basisschool Aan Boord in Dronten is dat heel gewoon en helemaal ingebed in de organisatie van de school. De MR Junior vergadert zes keer per jaar over onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden: van buitenspelen, een sportdag en een pyjamadag, tot schone wc’s. Via de ideeënbus kunnen alle leerlingen onderwerpen voor de vergadering inbrengen. Bijna alle MR Junior-besluiten worden gehonoreerd en vervolgens met de hele school besproken in de weekopening. Alleen de zo gewenste grote buitentrampoline kwam er niet – uit angst voor vernieling door hangjongeren.

Tijdens de lunchpauze op een dinsdag in maart komt de MR Junior bijeen in de schoolbieb. Ties uit groep 8 deelt de notulen van de vorige vergadering rond. Levi (ook groep 8), de voorzitter van vandaag, leidt de vergadering strak. “Er is een verzoek binnengekomen van groep 6 en groep 5, over buitenspelen zonder jas. Zij willen graag zelf bepalen of ze wel of niet een jas aandoen, net als groep 7 en 8 nu al mogen. Wat vinden jullie daarvan?” Hannah zit in groep 6, zij licht het verzoek toe: “Soms vindt een juf of meester dat het jassenweer is. Maar als kinderen fanatiek aan het spelen of voetballen zijn, is een jas soms te warm en te onhandig. Wij vinden dat ook kinderen van groep 6 dat zelf kunnen bepalen.” De andere MR Junior-leden vallen haar bij, ook Lois uit groep 7, Ole uit groep 5 en Dianne uit groep 4. “Voorstel aangenomen”, stelt voorzitter Levi vast.

Buitenspelen zonder jas
Vaste MR Junior-begeleidster Marianne Scherjon stelt voor om dat meteen aan directeur Ada Tiemes voor te leggen. Die reageert enthousiast: “Ik vind dat een goed voorstel. Zelf bepalen of je het koud hebt of niet sluit mooi aan bij onze schoolvisie om jullie leerlingen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te laten zijn voor jezelf en je leerproces. Dus, ik zeg er meteen ‘ja’ op. Dat kunnen jullie maandag bij de weekopening aan iedereen vertellen en dan kan deze veranderde regel maandag meteen ingaan.” Ole biedt zich aan om dat te bespreken bij de weekopening en brengt dan in: “En groep 5? Mogen wij dat ook zelf bepalen?” De oudere MR Junior-leden vinden dat niet zo’n goed idee. “Misschien kunnen de 5e groepers dat nog wel, maar die zitten samen met groep 4. En groep 4-kinderen zijn best wel jong – sorry Dianne…” Juf Marianne oppert: “Is het een idee om dat voor te leggen aan de grote MR als we daar binnenkort mee samen vergaderen? Dan delen we mee dat de regel voor groep 6 veranderd is en we
vragen wat zij ervan vinden om ook groep 5 (en misschien 4) zelf te laten beslissen.” Dat voorstel wordt aangenomen en opgeschreven door Lois, de notulist van vandaag.

Zeep en handdoekjes in de wc's
De openstaande punten worden in rap tempo besproken: hoe gaat het buitenspelen met alle kinderen door elkaar, ook met de kleuters? Dat gaat prima, iedereen vindt het leuk en er is nog geen ongeluk gebeurd. Hoe was de pyjamadag, de laatste dag voor de vakantie? Superleuk. Doen we dat nog eens? Ja! Hoe staat het met de organisatie van de sportdag met onbekende sporten? Lois zou daarmee aan de gang gaan; is er nog hulp nodig? Ja, graag hulp van ouders. Wie stuurt een mail aan de oudercommissie? Lois zelf. Hoe staat het nu met het aanvullen van zeep en handdoekjes op de wc’s? In de onderbouw-wc gaat het nu beter, in de bovenbouw-wc is de zeep nog vaak op. Wat kunnen we daaraan doen? Levi stelt voor om naar de schoonmaakster te gaan om te vragen of ze nog wat vaker de zeep wil aanvullen. Alle kinderen bieden aan om mee te gaan.

Groep 6 wil zelf beslissen over buitenspelen zonder jas

Hannah en Ties in de MR Junior

Schoolband
Er zat nog een briefje in de ideeënbus: een leerling uit groep 5 wil graag een schoolband oprichten. Daar is weinig animo voor binnen de MR Junior. Hanna vertelt dat ze op blokfluitles heeft gezeten, maar liever
niet in een schoolband wil. Het voorstel wordt al bijna verworpen als juf Ada nog even toevoegt: “Houden jullie goed in de gaten dat jullie als MR Junior alle kinderen van Aan Boord vertegenwoordigen? Misschien zijn er andere kinderen die het wel leuk lijkt…” Besloten wordt dat de betreffende leerling bij de volgende vergadering wordt uitgenodigd om toe te lichten wat hij voor ogen heeft met zo’n schoolband. En dat daarna de MR Junior-leden de klassen rond zullen gaan om te inventariseren wie er wel mee zou willen doen, met welk instrument. Daarna komt de eventuele
organisatie ervan op de agenda.

Op alle scholen een MR Junior
De broodtrommels zijn leeg, en na de rondvraag en de taakverdeling voor de volgende vergadering is de agenda afgewerkt. Vóór de leden naar buiten stormen om daar nog even te spelen, vertellen ze waarom een MR Junior zo belangrijk is: “Zo kunnen ook de kinderen zelf meedenken en meebeslissen over hun eigen school, niet alleen de leraren en de ouders.” Waar moeten andere scholen op letten die een MR Junior willen starten? Ties: “Er moeten kinderen in die goed kunnen meedenken, en ook echt hun mening kunnen zeggen.” Dianne: “De groep moet niet te groot zijn, anders is het te moeilijk om goed naar elkaar de luisteren en beslissingen te nemen.’ Ole: “Wij zijn met zes, dat is precies goed.” Levi: “En het is goed als er begeleiding bij is van een juf of meester.” Hannah: “Kinderen moeten ook niet te jong zijn. Vroeger was het bij ons vanaf groep 5, vorig jaar hebben we erover gestemd of groep 4 ook mee kon doen, daarom is Dianne er nu ook bij. Maar groep 3 is te jong.” Lois: “We zijn om de beurt notulist, dus je moet goed kunnen lezen en schrijven om mee te doen.”

De initiatiefneemster van de MR Junior aan het woord


De MR Junior van Aan Boord bestaat nu vier jaar. Hanneke was de bedenkster ervan, zij was destijds 9 jaar en zat in groep 6; ze was MR Junior-lid tot en met groep 8. Inmiddels zit ze in 2 vwo.

Hoe kwam je op het idee van een MR Junior?
“Mijn vader zat als ouder in de MR. Hij vertelde thuis over wat ze daar bespraken en toen dacht ik: ‘Waarom zitten er eigenlijk geen leerlingen in de MR? Het gaat tenslotte over ons.’ Dat heb ik voorgesteld en zo kwam de MR Junior er. Ik vertelde erover in de weekopening en schreef een stukje in de schoolkrant om leden te werven. Een van de eerste besluiten ging over de vergaderingen: we wilden dat die net zo serieus waren als de vergadering van volwassenen, met agendapunten, een voorzitter en iemand die notulen maakt. De MR Junior vergadert vier keer per jaar apart en twee keer samen met de MR voor volwassenen.”

Hoe komt iemand in de MR Junior?
“Aan het begin van het schooljaar wordt gevraagd wie erin wil. Wie wil, kan een briefje in de ideeënbus doen met naam, groep en de reden waarom. Daaruit kiezen de MR Junior-leden kinderen die echt enthousiast zijn en een goede reden hebben, bijvoorbeeld dat ze mee willen beslissen over de school, of meer voor de school willen beteken.” 

Kun je iets zeggen over de andere blik van kinderen ten opzichte van die van volwassenen?
“De MR Junior denkt meer vanuit wat voor de kinderen belangrijk is, bijvoorbeeld: in pauzes ook met de kleuters spelen in plaats van gescheiden, stinkende wc’s aanpakken en problemen bij het overblijven oplossen. De meeste besluiten van de MR Junior worden door de school wel overgenomen. Behalve de grote buitentrampoline die we graag wilden, ze waren bang dat hangjongeren die zouden vernielen.”

Wat heb je geleerd van jouw tijd in de MR Junior?
“De afspraak was – en is nog steeds – dat iedereen minstens een keer voorzitter en een keer notulist moet zijn. Van voorzitter zijn heb ik geleerd om de leiding te nemen over een groep. En van notulist zijn leerde ik om gesprekken en afspraken samen te vatten en op te schrijven. Ik heb daar nog steeds plezier van: ik kan nu goede samenvattingen maken en ik vind het niet meer zo moeilijk om op de voorgrond te staan.” Vind je dat elke school zo’n MR Junior moet hebben? “Ik vind van wel! Anders is de school heel erg van de leraren en ouders, terwijl je zonder leerlingen geen school hebt. Kinderen kijken ook anders naar de school en zien verbeteringen vanuit hun eigen blik. Zo kan de school nog beter en leuker worden. Belangrijke voorwaarden zijn wel: enthousiaste kinderen en begeleidende leraren. Zonder kan het niet.”